- องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน


                                                  นักบุญเปาโลเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน 
                                     จึงจำเป็นและสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องสนใจและศึกษาถึงชีวิตกิจการและคำสั่งสอนของท่านจิตตารมณ์ของท่าคือ 
                                     จิตตารมณ์ของโรงเรียนชีวิตและคำสอนของท่านก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเรา
                                     ด้วยนักบุญเปาโล เป็นชาวยิวสัญชาติโรมัน เกิดในตระกูลเบนยามิน 


                                           เดิมชื่อ เซาโลท่านได้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความฟุ้งเฟ้อและหรูหราของอารยธรรมแห่งโลกตะวันออก
                                     ใกล้และได้ พยายามทำลายล้างและเบียดเบียนบรรดาผู้ที่เชื่อถือพระเยซูอย่างเข้มแข็ง 
                                     เมื่อพระองค์ตรัสเรียกท่านก็ละทิ้งทุกสิ่ง สละทุกอย่าง บิดา มารดา 
                                     พี่น้องทรัพย์สมบัติชื่อเสียง เกียรติยศ  มิตรสหาย

                                            

                                            ท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ายอมเสียทุกสิ่งเพื่อพระองค์ท่านติดตามพระองค์ไปอย่างซื่อ ๆ 
                                     ท่านไม่มีสิ่งใดเลย นอกจากพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้เป็นยอดสหายของท่านชีวิตของท่าน
                                     มิต้องการสิ่งใดนอกจากการมีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์เจ้า
                                     และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ท่านดำเนินงานประกาศข่าวดีของพระองค์ต่อไป
                                     แม้ว่าจะสบโอกาสเหมาะหรือไม่เหมาะก็ตาม


                                            ท่านเห็นว่าข่าวดีของพระคริสต์เจ้ามิใช่สมบัติที่เราพึงหวงแหนหรือเก็บรักษาไว้ชมเชยส่วนตัว
                                     หากเป็นชีวิตร่วมสนิทกับพระเจ้าอันพึงเผยแพร่ให้เบิกบานกระจายไปทั่วพิภพนี่คือความเชื่อของนักบุญเปาโล
                                     ซึ่งท่านได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของท่านเพื่อความเชื่อนี้เท่านั้นจ้าอันพึงเผยแพร่ให้เบิกบานกระจายไปทั่วพิภพ
                                     นี่คือความเชื่อของนักบุญเปาโลซึ่งท่านได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของท่านเพื่อความเชื่อนี้เท่านั้น...

 

Visitors: 67,676