- นโยบายของโรงเรียน

 

 

ปรัชญาการศึกษา (Philosophy) 

" มนุษย์ที่มีคุณภาพ  คือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้ "

วัตถุประสงค์


1.มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบโดยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางร่างกาย สติปัญญา จิตวิญญาณ ศาสนา อารมณ์ และสังคม

2.จัดการศึกษาตามการศึกษาคาทอลิก โดยเน้นการสร้างบรรยากาศด้วยจิตตารามณ์ความรัก ความยุติธรรม เสรีภาพ และสันติภาพ ตามแบบพระวรสาร

3.จัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น และเป็นมโนธรรมของสังคม

4.จัดการศึกษาเพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

 


นโยบายของโรงเรียน

1.การศึกษาของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ต้องเป็นการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต

โดยเด้นให้ผู้เรียนศรัทธาในศาสนามีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถคิดแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี

มีสติ เหตุผลและความสุขุมรอบคอบรักษาและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และมรดกของชาติ2.การศึกษา เน้นให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักเข้าใจผู้อื่นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

มีวินัยมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความเห็นใจและพยายามช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

เศรษฐกิจ สังคม และพร้อมที่จะร่วมมือในกิจกรรมทางด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ

อันจะอำนวยประโยชน์แก่ปวงชน3.การศึกษาต้องเป็นการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน

ในการดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้

และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข เป็นพลเมืองดี มัธยัสถ์ ขยันหมั่นเพียร อดทน

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพสุจริต4.การศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรักและความกตัญญูต่อสถาบันของตน

สามารถผนึกกำลังรับผิดชอบร่วมกับผู้อื่นรู้จักปรับตัวเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่และผู้เสียสละ

เพื่อความเจริญของส่วนรวม5.การศึกษาเน้นการฝึกการสังเกต พิจารณาใฝ่ความรู้และค้นหาเหตุผล

ส่งเสริมด้านจินตนาการเสริมสร้างปัญญา

ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ เน้นกระบวนการเรียนรู้

แบบวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

เพื่อการพัฒนาประเทศและการรักษาคุภาพของสิ่งแวดล้อม6.การศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและให้นักเรียน

มีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโภชนาการ การกีฬา การออกกำลังกายการพักผ่อนการใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์มีสุขนิสัยที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของส่วนตัวและส่วนรวม 

 

ปรัชญา

มนุษย์ที่มีคุณภาพ  คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.มีทักษะชีวิตและสุขภาพดี (LIFESKILL)

  1.1)มีปฏิภาณในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  1.2)มีความคิดริเริ่ม  มีจินตนาการ  รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
  1.3)รู้จักสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.4)รู้ถึงความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ  ข้อดีข้อเสียของตนเองและพยายามปรับปรุงแก้ไข
  1.5)รู้จักควบคุมอารมณ์และจัดการความเครียดในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
  1.6)รู้จักออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


2.มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี

  2.1)มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตามระเบียบ
  2.2)เป็นตัวของตัวเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อื่น
  2.3)รู้กาลเทศะในการใช้คำพูด  กิริยามารยาท  และการแต่งกาย


3.มีความขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  และอดออม                                                         
  3.1)มีความขยันหมั่นเพียร
  3.2)ซื่อสัตย์สุจริต
  3.3)ประหยัดและอดออม


4.มีความกตัญญู  เสียสละ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่                                                                                  
  4.1)มีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และเสียสละเพื่อส่วนรวม
  4.2)เคารพและรับฟังคำแนะนำของพ่อแม่  ผู้ปกครองและคร


5.มีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น                                                                              
  5.1)สามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ
  5.2)กระตือรือร้น อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน  พัฒนางาน สามารถทำงานอย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตน
  5.3)สามารถทำงานเป็นทีม


6.มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

  6.1)รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  และตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเอง  และสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ

  6.2)ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  6.3)ชื่นชมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย


7.เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน โดยปฏิบัติตามหลักศาสนาและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

  7.1)ปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  7.2)ปฏิบัติตนแสดงออกตามหลักคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือ
  7.3)รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเอง  เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Visitors: 67,676