- ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์

   

ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย
ตามศักยภาพและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามหลักสูตร (ปฐมวัย ม.1-4)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ (ม.1)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (ม.2)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ม.3)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล (ม.4)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (ม.5)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต(ม.6)ด้านการจัดการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ

จิตตารมณ์ของนักบุญเปาโลบนพื้นฐานความเป็นไทย(ปฐมวัยม.5) (พฐ ม.7)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฎิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล(ปฐมวัยม.5) (พฐ ม.7)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป็นไปตามเปาหมายที่วางไว้ (ปฐมวัย ม.6) (พฐ ม.8)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่เกิดความเสียหายต่อการจัดการศึกษา (พฐ ม.8)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 12 ส่งเสริมการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ปฐมวัย ม.6) (พฐ ม.9)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 13 พัฒนาและติดตามการจัดทำหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ปฐมวัย ม.7) (พฐ ม.10)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 14 จัดสภาพแวดล้อมและการบริการให้เหมาะสมต่อการเรียนของผู้เรียน(ปฐมวัย ม.7) (พฐ ม.11)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 15 จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง (ปฐมวัย ม.8) (พฐ ม.12)

 


ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 16 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน
องค์กรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปฐมวัย ม.9) (พฐ ม.13)

 


ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 17 พัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียนให้คุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนและอัตลักษณ์ของผู้เรียน
ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ปฐมวัยม.10)(พฐ ม.14)

 


ด้านมาตรการส่งเสริม

ยุทธศาสตร์ที่ 18 ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
(ปฐมวัยม.11,ม.11spc) (พฐ ม.15)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 19 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

(ปฐมวัยม.11,ม.11spc) (พฐ ม.15)

 

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  มุ่งพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

บนพื้นฐานความเป็นไทย   บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 ตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

 

 

Visitors: 67,676