- ตราสัญลักษณ์

  

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ประกอบไปด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบและมีเส้นโค้งขึ้นโค้งลง
ประดับรอบนอกบังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบกลางปริมณฑลมีโล่ป้องกันศาสตราวุธ
ภายในมีโล่แบ่งออกเปนสาม ส่วนบนมีอักษร ซ.ป.อยู่หน้าเส้นตรงตั้ง
ส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีบวาง อยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อน 
มีเส้นนอนเป็นฐาน มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฎที่ด้านบนซ้าย ด้ามดาบ
ปรากฎที่ด้านล่างขวามองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย

ความหมายของวงกลม คือ
ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรมวัฒนธรรม และ วิชาความรู้ ขณะเดียวกันหมายถึง
การรวมศรัทธาธรรมของนักบวช เข้ากับความรักของผู้ปกครอง
เมตตาธรรมของครูและการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน

เส้นประดับเจ็ดกลีบ
แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน
กำลัง ความรู้ ความศรัทธา ความยำเกรง

โล่
แสดงนัยของคุณธรรมว่าความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย

 

ดาบคม
คือ ปัญญา ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรม
ทั้งหลายและป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ทางซ้าย   จึงต้องใช้ความสุขุมภัมภีรภาพ
และอย่างองอาจกล้าหาญ

ใบไม้
แทนใบมะกอก ใบของพืชคือส่วนที่ทำหน้าที่หายใจใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิต
ในสันติสุขและเพื่อสันติสุข

หนังสือสองเล่ม
แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจและคุณค่าทางวิชาชีพ ความสมดุลของคุณค่า
ทั้งสองเปรียบประดุจตะเกียงเปล่งแสงสว่างนำชีวิตไปถูกทาง

Visitors: 67,676