- คติพจน์/คำขวัญ

ปรัชญา

มนุษย์ที่มีคุณภาพ  คือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้

 

คติพจน์

ศึกษาดี   มีวินัย  ใจเมตตา 

ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล้ำการงาน

ศึกษาดี หมายถึง เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้ และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างพอเพียง
เช่น ความรู้ด้านภาษาด้านความคิดคำนวณ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์และใฝ่รู้
ตลอดเวลา รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อการงานอาชีพ
มีความเจริญที่สมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ

มีวินัย หมายถึง  การมีนิสัยที่ดีงาม การดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย มีวินัยในตนเอง รู้จัก
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพสิทธิของผู้อื่นปฏิบัติตามกติกาและกฏเกณฑ์ของสังคม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตย

ใจเมตตา  หมายถึง  การมีน้ำใจดีไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าของตนร่วมมือกับผู้อื่นในสังคม เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันด้วยความรัก
และเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่นตามคำสอนท่านนักบุญเปาโล

ใฝ่หาคุณธรรม  หมายถึง เป็นคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง
มีความรักและให้อภัย มีสามัคคีธรรม กตัญญูต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ มีความเข้าใจ
และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ อดทนสามารถใช้วิทยาการ
และเทคโนโลยีอย่างสมดุล และกลมกลืนกับคุณธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณค่าต่อคนเองและผู้อื่น

เลิศล้ำการงาน  หมายถึง  มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน รักการงานที่ทำ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ขยันรู้จักพัฒนาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ

 

คำขวัญ

นักเรียนเซนต์ปอล    ต้องตระหนักในศักดิ์ศรี

มีบุคลิกภาพดี     สมเป็นกุลสตรีไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 67,676