การติดตามผลนักเรียน ค่ายแสวงหา โดยคุณพ่อ พงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว

การติดตามผลนักเรียนค่ายแสวงหา เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ในสังฆมณฑล ที่นับถือต่างความเชื่อ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ สัมผัสพระวาจา ผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในค่าย ได้มีความเข้าใจและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฎิบัติในชีวิตประจำวันได้

โดยคุณพ่อ พงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว และเจ้าหน้าที่ แผนกงานธรรมฑูต สังฆมณฑลจันทบุรี

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โครงการห้องเรียนจริยธรรมชุมชน - ปันน้ำใจ สู่ผู้รอโอกาส