กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม - วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ด้วยเห็นว่าห้องสมุดเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งให้ความรู้แก่ ครู นักเรียน ได้มาศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ขึ้น โดยจัดให้มี กิจกรรมทายโจ๊กปริศนา (เป็นกาลละเล่นท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี) การสาธิตการบิดลูกโป่งแฟนซี สอนการทำการ์ด POPUP และมีการแสดงดนตรี ของ กลุ่มนักเรียนยูคูเลเล่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการอ่านและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เปิดโลกทัศน์ของนักเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมสติปัญญาให้นักเรียนทุกคน

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดราชโอรส จังหวัดกรุงเทพฯ
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560