ผู้แทนคณะลูกเสือไทยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

"ผู้แทนคณะลูกเสือแห่งประเทศไทย"

นางสาวอริศา กุราตี และ เด็กหญิงกรณษา สังขนิตย์ นักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Scout Jamboree 2017)

โดยในวันเดินทาง ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง และผู้แทนครู ได้ร่วมมอบขวัญกำลังใจและอวยพร ในโอกาสนี้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

สมัครเรียนในเดือนสิงหาคม รับข้อเสนอสุดพิเศษ
พาเยี่ยมชมงานครบรอบ 15 ปี To Be Number One ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี