พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลนักเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักเรียน - เรียนดี - ประพฤติดี - น้ำใจดี - คะแนน O-Net , NT สูงสุด และ - ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
พิธีน้อมวันทา อภิวาท ท่านอธิการิณี