พิธีน้อมวันทา อภิวาท ท่านอธิการิณี

พิธีน้อมวันทา อภิวาท ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา และ เซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง และ ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560

 

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลนักเรียน