พิธีภาวนาขอพรโอกาสเปิดใช้หลังคาใหม่ อาคาร QUEEN OF PEACE

พิธีต้อนรับ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

และพิธีภาวนาขอพรโอกาสเปิดใช้หลังคาใหม่ อาคาร QUEEN OF PEACE แผนกปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์