คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดราชโอรส จังหวัดกรุงเทพฯ

คณะศึกษาดูงาน ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์  จาก โรงเรียนวัดราชโอรส จังหวัดกรุงเทพมหานคร

25/8/2560

Ambassador สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย - เมียนมา ประจำปี 2560
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560