Ambassador สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย – เมียนมา ประจำปี 2560

 
เด็กหญิง สิรชยาภรณ์ พลชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับคัดเลือก เป็น Ambassador สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย – เมียนมา ประจำปี 2560 และ “รับรางวัลเยาวชนดีเด่น” เพื่อทำหน้าที่เป็นเวลา 1 ปี ในงาน Prestigious Thai-Myanmar Relations Award 2017 หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน The Fantastic LOGO through ASEAN
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดราชโอรส จังหวัดกรุงเทพฯ