โครงการ Horse Young Writer Awards 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องจากกลุ่มบริษัทนานมี ได้จัดโครงการประกวด HORSE Young Writer Awards 2017 ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “สนุกคิด สนุกเขียน … รายวัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของ “การคิด” “การเขียน” และ “การสร้างสรรค์” อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริม ขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ เข้าใจ และเข้าถึงการเขียนได้ดียิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจาก เพจ “เรไรรายวัน”ของน้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์ นักเขียนเยาวชนที่มี ความสามารถในการคิดและการเขียนมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ความรู้และเทคนิคที่สำคัญจากการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว บ่มเพาะและปลูกฝังให้เป็นนักคิด นักเขียน ตั้งแต่วัยเยาว์

นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานของนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

ใบสมัครและเอกสารโครงการ

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
คนเก่งเซนต์ปอลฯ คว้ารางวัลจาก 19th ASIA PACIFIC DANCE COMPITITION 2017