พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชวันพระคริสตสมภพ Merry Christmas & Happy New Year

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชวันพระคริสตสมภพ งาน Merry Christmas & Happy New Year โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์    โดย พิธีบูชาขอบพระคุณได้รับเกียรติจาก พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธานในพิธี และ คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม,คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว,คุณพ่อวัชระ เส็งเจริญ,คุณพ่อวสันต์ สายพรม    ร่วมด้วย ท่านอธิการิณี คณะเซอร์ คณะครู พนักงาน และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์    ขอพระกุมารเยซู ได้โปรดประทานพระพรอันอุดม เพื่อทุกท่านจะได้ดำเนินชีวิต อยู่ในความคุ้มครองของพระองค์ ตลอดไป.