คนเก่งเซนต์ปอลฯ จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 34 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนักเรียนคนเก่งจากรั้วเซนต์ปอลฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง คว้ารางวัลมาได้มากมายดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

เด็กหญิงวชิราทิพย์ โสมาศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเรียงความ  ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"

เด็กหญิงกนกนภสร  เรืองอร่าม , เด็กหญิงนิรชา  สกุลสัมฤทธิ์ และ เด็กหญิงพาณิภัค  จันทร์ภูมิ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ในหัวข้อ "สารเคมีในครัวเรือน"

การเขียนเรียงความ

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้นต้องใช้ปัจจัยหลายประการ เช่น การค้นคว้า ทดลอง สังเกต การฟัง การพูด และการเขียน โดยพบว่า การเขียนเรียงความนั้นเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจ ตลอดจนการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพราะการเขียนเรียงความนั้น จะช่วยให้เยาวชนรู้จักการใช้ภาษา การเรียบเรียงลำดับความสำคัญ และต้องเข้าใจในเรื่องที่จะเขียนอีกด้วย

การแสดงทางวิทยาศาสตร์

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือ Science shows เป็นการแสดงที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยนำหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ แม้กระทั่งสารเคมีในครัวเรือนที่อยู่รอบๆ ตัวเราก็สามารถนำมาผสมผสานกับการแสดงที่สนุกสนาน โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง โดยการแสดงนี้แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สำหรับคนเก่งเท่านั้น ทุกคนสามารถเรียนรู้กันได้ เพราะ วิทยาศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา และการเรียนรู้หรือการทดลองนั้นก็ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ แต่สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นที่ตัวเราเอง

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมจินตนาการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดให้มีการแข่งขันการประกวดเรียงความขึ้น และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้รับรางวัลกลับมาด้วย ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ที่มา: https://web.facebook.com/pg/buu.ac.th/

[TheChamp-FB-Comments title="Comments"]

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
บรรยากาศงานวันแม่แห่งชาติที่น่าประทับใจ 2560