การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

สภานักเรียนใหม่ ประจำปี 2560 ซึ่งมาจาก พรรคที่ 4 "พรรคพัฒนาเซนต์ปอล"
การทดสอบทางการศึกษา โดย คณะกรรมการจาก สทศ.