“ผู้แทนกองเนตรนารีประเทศไทย”เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ 6 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

"ผู้แทนกองเนตรนารีประเทศไทย" ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมอาเซียนครั้งที่ 6 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคมพ.ศ.2560
โดยวันเดินทาง ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ได้ร่วมส่งและอวยพร ให้เดินทางปลอดภัย ประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆครั้งนี้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ.
1.นางสาวกรณษา สังขนิตย์
2.นางสาวอริศา กุราตี
3.นางสาวณัฐมน วันทัศน์
4.นางสาวกัญญาณัฐ ใหม่จู

การแข่งขันกีฬานักเรียน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา ครั้งที่ 16
วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ..หยุดการทำร้ายผู้หญิง