พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ(องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์)

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ (องค์อุปถัมภ์ ของ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์)

โดยมี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี. และ พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชกิตติคุณ เป็นประธานในพิธี