พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีกตัญญุตาบูชาครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” และ พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35…”LUCIANA”..

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ คุณครูเอื้องฟ้า เตี่ยไพบูลย์
ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่
1. มาสเตอร์สิงหา ทิมเรือง
2. คุณครูจันทรัสน์ กาลกรณ์สุรปราณี
3. คุณครูเบญจมาศ เสคะสูตร
4. คุณครูปาริฉัตร วัจนลักษณ์
5. คุณครูวิมล ธุถาวร
6. คุณครูสิริกรานต์ ค้าแหวน

พิธีกตัญญุตาบูชาครู "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" และ พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35..."LUCIANA"..