กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นร. ชั้นม. 6

สำหรับกิจกรรมที่เพิ่งผ่านพ้นไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ก็คือกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35 “LUCIANA” ซึ่งจัดขึ้นที่ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่าน คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา และ เซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง ที่ได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้ และได้มอบความคิด ความรู้และความสุข ให้กับครอบครัวเซนต์ปอลฯ ในครั้งนี้

 

image of father Chanchai, the main speaker
คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ
คุณพ่อชาญชัยและ นักเรียนที่ได้รับรางวัล
กิจกรรมกตัญญุตา
บรรยากาศการประชุมชี้แจงโดย เซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง

บรรยากาศกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากรครูคาทอลิก
คนเก่งเซนต์ปอลจาก ASIAN ROLLER SPORTS EXPERTS COUNCIL'S COMMITTEE