คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับ SEP

SEP ต่างจากหลักสูตรธรรมดาอย่างไร / ต่างจาก EIS อย่างไร?

การเรียนการสอนในหลักสูตร SEP จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนทุกวิชายกเว้นวิชาภาษาไทย มีการสอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา ร่วมกับคุณครูชาวไทยและมีการวัดผลเหมือนกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทุกประการ

ค่าใช้จ่ายต่างจากเดิมอย่างไร?

หลักสูตรห้องเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากปกติ 10,000 บาท ต่อภาคเรียน

การเรียนพิเศษวันเสาร์และการเรียนเสริมหลังเลิกเรียน?

ในกรณีที่เรียนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษถ้าต้องการเรียนพิเศษตอนเย็นหรือพิเศษวันเสาร์จะ เรียนกับคุณครูต่างชาติที่ดูแลหลักสูตรร่วมกับคุณครูชาวไทย โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าเดิม

ห้องเรียนหลักสูตร SEP จำกัดจำนวนนักเรียนหรือไม่?

ห้องเรียนทุกห้องเรียนของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์จำกัดจำนวนนักเรียนที่ไม่น้อยกว่า 25 คนและไม่เกิน 35 คนต่อหนึ่งห้องเรียน

ถ้ามีจำนวนนักเรียนสมัครมากกว่าที่กำหนด?

ในกรณีที่มีนักเรียนสมัครเรียนต่อห้องมากกว่า 50 คน ทางโรงเรียนจะเปิดห้องเรียนเพิ่มอีกหนึ่งห้อง

อาคารเรียนของหลักสูตร SEP?

อาคาร WISDOM ประกอบไปด้วยห้องเรียนจำนวน 15 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการภาษา, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

คุณครูชาวต่างชาติมาจากที่ไหนบ้าง

USA, England, Scotland, Philippines, Italy, China, Japan, South Africa, New Zealand and Ireland

แบบเรียนและ เอกสารประกอบการเรียน

เป็นแบบเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ทั้งของไทยและต่างประเทศ

"น้ำมันพืช" หรือ "น้ำมันหมู" ปลอดภัยกว่ากัน
เทคนิคการบันทึกหน้าจอด้วย iOS (คุณสมบัติใหม่ใน iOS 11)