1 กรกฎาคม 2567 พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

⚜️โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
⚜️เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ นำกองเนตรนารีสำรอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๓ จำนวน ๓๐ คน รวมทั้งคณะครู ผู้บังคับบัญชา
ดูแลกองเนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดยในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
เป็นองค์ประธาน ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
*************************************
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
3 กรกฎาคม 2567 โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา
30 มิถุนายน 2567 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ