13 มิถุนายน 2567พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2567

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ภายใต้แนวคิด “ระลึกพระคุณครู เคารพเชิดชู กตัญญูกตเวทิตา”
โดยมี
ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ พอลลิเนียนสเตเดียม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
พิธีไหว้ครูในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และสวยงาม ผู้แทนนักเรียนนำกล่าวบทอาเศียรวาทไหว้ครู
และผู้แทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพวงมาลัย ดอกไม้
และพานธูปเทียนไหว้ครู มอบแก่คณะเซอร์และคุณครู
พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน
จากนั้นท่านประธานได้ให้โอวาทและข้อคิดที่มีประโยชน์
แก่การเรียนรู้และการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุกคน
งานพิธีไหว้ครู มีวัตถุประสงค์
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ
และมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้น้อมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
ที่ได้อบรมสั่งสอนมอบวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์
ได้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต
ส่งเสริมให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง ครูกับศิษย์ อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในสถาบันต่อไป
——————————————-
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
 
 
 
13 มิถุนายน 2567พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน
12/6/2567 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2567