13 มิถุนายน 2567พิธีไหว้ครู แผนกปฐมวัย

⚜️พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗⚜️
แผนกปฐมวัยโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนกปฐมวัยโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ภายใต้แนวคิด “ระลึกพระคุณครู เคารพเชิดชู กตัญญูกตเวทิตา”
โดยมี
ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ อาคาร QUEEN OF PEACE โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
พิธีไหว้ครูในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และสวยงาม ผู้แทนนักเรียนนำกล่าวบทอาเศียรวาทไหว้ครู
และผู้แทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพวงมาลัย ดอกไม้
และพานธูปเทียนไหว้ครู มอบแก่คณะเซอร์และคุณครู
พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน
จากนั้นเป็นพิธีมอบธงสีกีฬาสัมพันธ์ (กิจกรรม SPC เกม)
โดยปีนี้แผนกปฐมวัย มีทั้งหมด 3 สี
ได้แก่
สีชมพู
สีเหลือง
สีส้ม
——————————————-
Please follow me on :
School Official Fanpage : https://www.facebook.com/sp.ac.th
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
 
14 มิถุนายน 2567กิจกรรมการฝึกมารยาทไทย การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
13 มิถุนายน 2567พิธีมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES ประจำปีการศึกษา 2567