26 มิถุนายน 2567 กิจกรรม“วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่”

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้จัดกิจกรรม “วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
โดยมี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เป็นประธานในพิธี
มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ
และผลงานของสุนทรภู่
มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การประกวดคัดลายมือ
ประกวดวาดภาพตัวละคร, วิเคราะห์วรรณกรรมและการแต่งคำประพันธ์
เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่
ตลอดจนได้แสดงออกถึงทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการอ่าน รักการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
**************************************
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
 
 
27 มิถุนายน 2567 วจนพิธีกรรมสมโภชท่านนักบุญเปโตรและท่านนักบุญเปาโล
26 มิถุนายน 2567 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม