28 มิถุนายน 2567 การตรวจสุขภาพฟันและช่องปากนักเรียนชั้น ป.1-ป.6

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
งานสวัสดิภาพนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ทำการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก
ให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ สนามพอลลิเนียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีสุขอนามัยทางช่องปากที่ดี
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ขอขอบคุณหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
โรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นอย่างสูง
ที่ได้ให้บริการและสนับสนุนการดูแลสุขภาพฟัน
ของนักเรียนในครั้งนี้
**********************************************
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
30 มิถุนายน 2567 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
27 มิถุนายน 2567 วจนพิธีกรรมสมโภชท่านนักบุญเปโตรและท่านนักบุญเปาโล