อาคารสถานที่

Go back
WATCHARAWAT WATJANAKAM SAINT PAUL
ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการ ห้องทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิทย์-คณิต และภาษา อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมปลาย
WISDOM
อาคารเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ภาษา โรงอาหาร และ St.Paul Mart
QUEEN OF ANGELS
ศูนย์พัฒนาศักยภาพ Yes! Genius ลานเอนกประสงค์ พื้นที่จัดกิจกรรม
BETHANY PAVILION
ศาลาเอนกประสงค์ พื้นที่จัดกิจกรรม ร้านกาแฟ St.Paul Cafe และ St.Paul Stationary
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Watcharawat
Wisdom
Queen of Angels
Bethany Pavilion
Slider