คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดราชโอรส จังหวัดกรุงเทพฯ

คณะศึกษาดูงาน ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์  จาก โรงเรียนวัดราชโอรส จังหวัดกรุงเทพมหานคร 25/8/2560 ชมภาพทั้งหมด