การศึกษาเกี่ยวกับระบบอวัยวะในร่างกายของเรา “ ระบบหมุนเวียนเลือด ”

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นสำคัญ
โดย เรามีการใช้กระบวนการเรียนการสอน
แบบ ” Active Learning “
 
ในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
โดยหัวข้อการศึกษาวันนี้คือ “ ระบบหมุนเวียนเลือด ”
นักเรียนได้ศึกษาโครงสร้างของหัวใจ หลอดเลือดที่สำคัญ
โดยการศึกษาผ่าน “ หัวใจของสุกร ”
 
ในการศึกษาเกี่ยวกับระบบหัวใจ ที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน
นักเรียนได้มีโอกาสสำรวจโครงสร้างของหัวใจ
ผ่านการใช้ ” หัวใจของสุกร ” เป็นต้นแบบ
การเรียนรู้นี้ช่วยให้เข้าใจถึงความซับซ้อนและความสำคัญ
ของ หัวใจ ในร่างกายของเราอย่างลึกซึ้ง
เพื่อให้เข้าใจถึงอวัยวะส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเรา
ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง.
 
 
 
5-6 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การรับ-ส่งสิ่งของจากผู้ใหญ่