13 มิถุนายน 2567พิธีมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES ประจำปีการศึกษา 2567

⚜️พิธีมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES⚜️
ประจำปีการศึกษา 2567
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดพิธีมอบธง กีฬาสัมพันธ์ SPC GAMES ประจำปีการศึกษา 2567

3 มิถุนายน 2567พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

⚜️พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน⚜️
📝ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
💫แผนงานจัดรับวุฒิบัตรนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

13 มิถุนายน 2567พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2567

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ภายใต้แนวคิด “ระลึกพระคุณครู เคารพเชิดชู กตัญญูกตเวทิตา”

การฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว-การเดินสวนสนาม

การฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว-การเดินสวนสนาม
โดย กองเนตรนารีโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

7 มิถุนายน 2567พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน และ สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน
และ สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
เพื่อเทิดพระเกียรติดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
และขอพรพระเป็นเจ้าสำหรับ แมร์กอแร็ตตี ลี
อธิการิณีเจ้าคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การแสดงความเคารพ-การไหว้

กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การแสดงความเคารพ-การไหว้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทย

5 มิถุนายน 2567 “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น
“รวมพลังรักษ์โลก สร้างอนาคตที่ยั่งยืน”
เพื่อให้นักเรียนและคุณครูทุกคนในโรงเรียน
สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม

3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1 2 3 5