20 กุมภาพันธ์ 2567พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2566

งานส่งเสริมด้านความเชื่อ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2566

14 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test : RT)

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เป็นสนามสอบ
การทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test : RT)
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2566

12-13 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

งานอภิบาล ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สนามสอบ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สนามสอบ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
นักเรียนที่เข้าร่วมสอบจาก โรงเรียนดวงมณี และ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

8 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมวันตรุษจีน 春节2024 千龙万祥 共贺新春

กิจกรรมวันตรุษจีน 春节2024 千龙万祥 共贺新春
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน
ความสำคัญของเทศกาล และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน
รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมแบ่งปันเพื่อผู้รอโอกาส ในปีการศึกษา 2566

กิจกรรมแบ่งปันเพื่อผู้รอโอกาส ในปีการศึกษา 2566
เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน
ในการเป็นผู้ให้ และคิดถึงเพื่อนพี่น้องรอบข้าง

1 2 3