โครงการ “Coding for better life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย” สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

โครงการ “Coding for better life
สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย”
จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความมั่นคงของประเทศ
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เด็กหญิงปุณฑริกาญจ์ ธรรมธิ รับรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก
📌เปิดรับสมัครนักเรียนเนอสเซอรี 3 ภาษา 👉ทั้งนักเรียนหญิง-ชาย