14 มิถุนายน 2567นักเรียนชั้น ป.4 เรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพสัตว์น้ำท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
นักเรียนชั้น ป.4 เรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพสัตว์น้ำท้องถิ่น(กุ้งกับปลาทู)
การสังเกตและอธิบายโครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์น้ำท้องถิ่น
และการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์

 

 

 

21 มิถุนายน 2567 การทดสอบวัดความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ CEFR
14 มิถุนายน 2567กิจกรรมการฝึกมารยาทไทย การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์