24-25 มิถุนายน 2567 การรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้จากหน่วยงาน DEPA

Coding for better life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ คณะครู และนักเรียน รับมอบอุปกรณ์การเรียน
จากโครงการ “Coding for better life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย”
จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
เพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะดิจิทัล
และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
รวมถึง เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะดิจิทัล
สามารถถ่ายทอดและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้
สำหรับสถานศึกษาและชุมชนบริเวณใกล้เคียง
เพื่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน โค้ดดิ้ง (Coding)
*******************************************
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
26 มิถุนายน 2567 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การกราบผู้ใหญ่