ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

  ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

รวบรวมโดย ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับครู, นักเรียน และบุคคลทั่วไปในการคันหาข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้ที่ต้องการศึกษาและทำความรู้จัก การรู้จักแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียน
มีโอกาสขยายความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ