โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

คณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา

Sr.Monica Preeyarat Prathumthao

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

 

เซอร์เทเรซา วัชรินทร์ เกตุรัตน์

แผนกปฐมวัย

 

เซอร์แอนโทเนีย สริญญา กาญจนัมพร

 

หัวหน้าฝ่ายงานต่าง ๆ

นางญาณิศา นวลแก้ว

ฝ่ายบริหารจัดการ

นางนฤพัชร มิลังค์

ฝ่ายวิชาการ

นางณปภัช ไหลรุ่งเรือง

ฝ่ายบุคลากร

นางสาวศิริรัตน์  อินจิ๋ว

ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวจงกล อัศวานุรักษ์

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางวิมล ธุถาวร

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางลดาวัลย์ กลีบเมฆ

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ