โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

คณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา

Sr.Monica Preeyarat Prathumthao

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

เซอร์โรซา-เรจีนา ชมไพศาล

แผนก Special English Program

เซอร์เทเรซา แดงเดช

ฝ่ายโภชนาการ

เซอร์เซลิน มณีเลิศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เซอร์เมรี่-ลอเรนซ์ หาญฤทธิทา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายงานต่าง ๆ

นางญาณิศา นวลแก้ว

ฝ่ายบริหารจัดการ

นางนฤพัชร มิลังค์

ฝ่ายวิชาการ

นางณปภัช ไหลรุ่งเรือง

ฝ่ายบุคลากร

นางฤทัย นิยมวงศ์

ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวจงกล อัศวานุรักษ์

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางลดาวัลย์ กลีบเมฆ

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ