วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์

" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21

" พันธกิจของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ "
จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้นำมากำหนดพันธกิจ
ภาระงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ดังนี้
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่การเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

" เป้าประสงค์ "
จากการกำหนดพันธกิจ นำมากำหนดเป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน
ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในระยะ 3 ปี ดังนี้
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโลและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย สู่การเป็นพลโลก
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล
4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
5. ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนและปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

" ยุทธศาสตร์ "
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย นำมากำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ตามหลักสูตรโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโลและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย สู่การเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและน้อมนำ ศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะเรียนรู้ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารงานแบบ TQM
กลยุทธ์ที่ 3.1 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.1 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 4.2 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจน ส่งเสริมผู้เรียน ตามความ สามารถ ความถนัด และความสนใจ
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ปกครองและชุชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 6.4 ส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กลยุทธ์ที่ 6.5 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 6.6 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กลยุทธ์