รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา2562

🎊🎊🎊ขอแสดงความยินดี🎊🎊🎊 กับเส้นทางสู่การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563