รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา2563

คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าดูไฟล์

https://drive.google.com/file/d/18o8BPZxQ14zEDo8SAa5HIrwWF-OZXcbO/view?usp=sharing

บรรยากาศการเรียนออนไลน์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564