รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา2563

คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าดูไฟล์

https://drive.google.com/file/d/18o8BPZxQ14zEDo8SAa5HIrwWF-OZXcbO/view?usp=sharing

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562