ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายสหศิลป์ เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล