ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น”ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
“ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น”ประจำปี 2567
Private School Administrators Teachers and Staff of the year 2024
ภาคตะวันออก วันการศึกษาเอกชน
วันที่ 26-27 มกราคม 2567
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
1) ปรียารัตน์ ประทุมเทา
2 ) นางสาวสุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์
ระดับปฐมวัย
นางสาวชมพูนุช ทองแก้ว
นางสาววิภาวดี สังฆพรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายเอกรัตน์ โพธิ์ทอง
นางสาวยุพิน บานเย็น
นางสาวสุนิสา งามสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายศักดิ์สิทธิ์ สุปัน
นายเกรียงไกร ยอดแก้ว
นางสาวสิริกรานต์ ค้าแหวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
นางพรรณผกา ใจแก้ว
นางสาวจันทรัสน์ กาลกรณ์สุรปราณี
นางสาวปราณี วิญญา
นางสาวอารีรัตน์ อาชาชาญ
นางเบญจมาศ เสคะสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวภรณ์พิมพ์อร สุขปลื้ม
นางสาวจงกล อัศวานุรักษ์
นางสาววรรณา เสนีย์วงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ะสุขศึกษาและพลศึกษา
นางขวัญเรือน นิรันดร์โสภณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางอรวรรณ์ ฦๅไชย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวณัฐชยา แสงอรุณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปาริชาต วรรณวัฒน์
นางสาวธิดา ฉายวิมล
นางสาวนันทา พรหมฤทธิ์
บุคลากรสนับสนุน
นางสุภาภรณ์ คงณรงค์
รางวัลเจ้าหน้าที่โรงเรียน
นางสาวภิญญาพัชญ์ ชำนาญกิจพนา
*************************************
ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายสหศิลป์ เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
รางวัล การประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (Thailand English skills evaluation test) TESET 2023