รางวัล การประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (Thailand English skills evaluation test) TESET 2023

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา
เด็กหญิงรพินทร์นันท์ ผดุงสินธุ์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 
เด็กหญิงปุณฑริกาญจ์ ธรรมธิ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 
ในเข้าร่วมการประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
(Thailand English skills evaluation test) TESET 2023
จาก Language Institute Thammasat University
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น"ประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย