รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ

🌸 คุณครูจันทรัสน์ กาลกรณ์สุรปราณี เกียรติบัตรคุณครูที่ปรึกษา
และ สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจนได้รับรางวัล
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง
ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ
ด.ญ.วิชญาพร สัตตะวิระ
ด.ญ.กรวรรณ ฉันทวัตวงศ์
ด.ญ.พัณณ์วรา พันธ์พัฒนโชติ
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร
และผลประโยชน์ทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา
ในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
****************************************************
❄️⛄️🎅🏻Merry Christmas&Happy NewYear2024🌲🙏🏻
โล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ