ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

  ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

รวบรวมโดย ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับครู นักเรียน
และบุคคลทั่วไปในการคันหาข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งเรียนรู้ที่ต้องการศึกษา
และทำความรู้จัก การรู้จักแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสขยายความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ