เด็กหญิงพริมาภา กวินธีรภาพ วิชาภาษาไทย ได้ 100 คะแนนเต็ม National Test : NT 2566

ขอแสดงความยินดี
กับ เด็กหญิงพริมาภา กวินธีรภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ปีการศึกษา 2566
วิชาภาษาไทย ได้ 100 คะแนนเต็ม
และ  ได้คะแนนรวมสูงสุด
 
๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เด็กหญิงธัญทิพย์ โรจนแพทย์