๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การกราบผู้ใหญ่

วันศุกร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดกิจกรรมฝึกมารยาทไทย การกราบผู้ใหญ่
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตลอดจนให้ผู้เรียน
ฝึกการกราบผู้ใหญ่ ที่ถูกต้อง
และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
Please follow me on :
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
 
 
 
24-25 มิถุนายน 2567 การรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้จากหน่วยงาน DEPA
21 มิถุนายน 2567 การทดสอบวัดความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ CEFR