” ๔ กรกฎาคม “วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

“ทรงพระเจริญ”
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ ” ๔ กรกฎาคม “
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
********************************************
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การรับ-ส่งสิ่งของจากผู้ใหญ่
3 กรกฎาคม 2567 โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา