๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การรับ-ส่งสิ่งของจากผู้ใหญ่

วันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดกิจกรรมฝึกมารยาทไทย การรับ-ส่งสิ่งของจากผู้ใหญ่
 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตลอดจนให้ผู้เรียน
ฝึกการรับ-ส่งสิ่งของจากผู้ใหญ่ที่ถูกต้อง
และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
 
 
การศึกษาเกี่ยวกับระบบอวัยวะในร่างกายของเรา “ ระบบหมุนเวียนเลือด ”
" ๔ กรกฎาคม "วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ