๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การแสดงความเคารพ-การไหว้

วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
 
จัดกิจกรรมฝึกมารยาทไทย การแสดงความเคารพ-การไหว้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตลอดจนให้ผู้เรียน ฝึกมารยาทในการแสดงความเคารพ-การไหว้
และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
 
 
7 มิถุนายน 2567พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน และ สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
5 มิถุนายน 2567 "วันสิ่งแวดล้อมโลก”