12 มกราคม 2567 กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน”

วันที่ 12 มกราคม 2567
กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน” วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ
ผ่านบทเพลงจากภาพยนตร์ไทยและสากล
ซึ่งนักเรียนได้ ร่วมคิดสร้างสรรค์ จากแนวคิดที่แตกต่างและหลากหลาย
กลายมาเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
และในปีการศึกษา 2566 มาในธีม Movie Soundtrack
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้
1.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองได้มาพบกับคณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนได้ทราบผลการดำเนินของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้เรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและต่อสถาบัน
3.เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและผู้เรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์ความสุข ความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต
ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง และนักเรียน ทุกคน
ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างเสมอมา
สุดท้ายนี้ขอพระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงอำนวยพระพร ให้ทุกท่านมีพละกำลังกาย กำลังใจ
สร้างสรรค์ สิ่งทีดีงามต่างๆ ให้เกิดขึ้น ในครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป
16 มกราคม 2567งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567
11 มกราคม 2567 กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน”